31 December 2008

Bibliography for Yatak 3

This is the cited references in Yatak 3.

Arsebük, G.,
1983, "Dip Pleistosen ve Kültür", Anadolu Araştırmaları IX: 1-9.

1987, "İki Milyon Yıl Öncesinin Taş Aletleri", Tarih ve Toplum 45: 37-41.

1993, "Yarımburgaz, A Lower Paleolithic Cave Site Near Istanbul", M. Frangipane, H. Hauptman, M. Liverani, D. Matthiac, M. Mellink (eds.), Between the Rivers and Over the Mountains (Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata), Gruppo Editoriale Internazionale, Roma: 23-36.

1995a, "'İnsan', 'İnsanlık' ve 'Prehistorya'", Halet Çambel İçin Prehistorya Yazıları, Graphis Yayınları, İstanbul:11-26.

1995b, İnsan ve Evrim, Ege Yayıncılık, İstanbul.

1995c, "'İnsan', 'Evrim', 'Alet'", TÜBİTAK Bilim ve Teknik 332: 18-24.

1996, "Trakya'da Eski Bir Yerleşim Yeri: Yarımburgaz Mağarası Alt Paleolitik Çağ Bulguları", Anadolu Araştırmaları XIV: 33-50.

1998a, "A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink and W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul:71-76.

1998b, "Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi ile İlgili Son Çalışmalara

1997 Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1:8-25.

1999, "İnsanın Evrim Süreci ve En Eski Kültürleri", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2:31-49.

Arsebük, G., F.C. Howell, M. Özbaşaran,
1990, "Yarımburgaz 1988", Kazı Sonuçları Toplantısı XI (1989): 9-18.

1991, "Yarımburgaz 1989", Kazı Sonuçları Toplantısı XII (1990): 17-41.

1992, "Yarımburgaz 1990", Kazı Sonuçları Toplantısı XIII (1991): 1-21.

Arsebük, G., M. Özbaşaran,
1995, "İstanbul'un En Eski Yerleşim Yeri: Yarımburgaz Mağaraları", Focus 2: 78-82.

2000, "Yarımburgaz Mağarası (1988-1990 Yılları) Pleistosen Arkeolojisi Çalışmaları", O. Belli (derl.), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Rektörlük Yayınları No: 4242, Ankara: 5-8.

Darlas, A.,
1995, "The Earliest Occupation of Europe: The Balkans", W.Roebroeks, T. Von Kolfschoten (eds.), The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden Press, Leiden: 51-59.

Dinçer, B.,
2000, "Türkiye Prehistoryasının İlgilenilmemiş İki Alanı", Çapa-Mala 2: 6-8.

2001a, "Tekirdağ'da Yeni Bir Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Çapa-Mala 3: 14-17.

2001b, "Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Bilim ve Ütopya 81: 72-77.

Esin, U.,
1994, "Yazı Öncesi Çağlar", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi c: 7: 450-455.

Harmankaya, S., O. Tanındı,
1997, TAY-Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri c:1, Ege Yayınları, İstanbul.

Jelinek, A. J.,
1980, "İstanbul Boğazı'nın Doğu Yakasındaki Vadilerden Paleolitik Buluntular", Çambel, Braidwood (derl.), Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul: 309-315.

Kansu, Ş. A.,
1963, "Marmara Bölgesi ve Trakya'da Prehistorik İskan Tarihi Bakımından Araştırmalar (1952-1962)", Belleten 27/108: 657-671.

Ljubin, V. P., G. Bosinski
1995, "The Earliest Occupation of the Caucasus Region", W. Roebroeks, T. Von Kolfschoten (eds.), The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden Press, Leiden: 207-253.

Lowe, J. J., M. J. C. Walker,
1992, Reconstructing Quaternary Environments, Longman Scientific & Technical, London.

Özbek, M.,
2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi, İstanbul.

Özdoğan, M.,
1982, "Doğu Marmara ve Trakya Araştırmaları", Türk Arkeoloji Dergisi 26/1: 37-49.

1983, "Trakya'da Tarihöncesi Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar", Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10/11: 21-58.

1985, "1983 Yılı Doğu Marmara ve Trakya Araştırmaları", Araştırma Sonuçları Toplantısı II (1984): 221-232.

1986, "1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları", Araştırma Sonuçları Toplantısı III (1985): 409-420.

1989, "1987 Edirne ve Balıkesir İlleri Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı VI (1988): 571-590.

1990, "Yarımburgaz Mağarası", X. Türk Tarih Kongresi, TTK Basımevi: 373-388.

1996, "Tarihöncesi Dönemde Trakya. Araştırma Projesinin 16. Yılında Genel Bir Değerlendirme", Anadolu Araştırmaları XIV: 329-360.

1999, "Anadolu'dan Avrupa'ya Açılan Kapı Trakya", Arkeoloji ve Sanat 90: 2-28.

2000, "Yarımburgaz Mağarası 1986 Yılı Kurtarma Kazısı", O. Belli (derl.) Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Rektörlük Yayınları No: 4242, Ankara: 9-13.

2001, "Bir Buluntu Topluluğunun Düşündürdükleri", Bilim ve Ütopya 81: 73.

Schick, K. D., N. Toth,
1994, Making Silent Stones Speak, Simon and Schuster, New York.

Stiles, D.,
1979, "Paleolithic Culture and Culture Change: Experiment in Theory and Method", Current Anthropology 20/1: 1-21.

Taşkıran, H.,
1990, Biçimsel Tipoloji Açısından Anadolu İki Yüzeyli Aletleri, T.C. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Prehistorya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmamış).

Valoch, K.,
1968, "Evolution of the Paleolithic in Central and Eastern Europe", Current Anthropology 9/5: 351-390.

Yalçınkaya, I.,
1985, "Araştırmaların Işığında Anadolu Alt Paleolitiği ve Sorunlarına Genel Bir Bakış", Antropoloji 12: 395-435.

Yalçınkaya, I., M. Otte, H. Taşkıran, B. Kösem, K. Ceylan
1997, "1985-1995 Karain Kazıları Işığında Anadolu Paleolitiğinin Önemi", Kazı Sonuçları Toplantısı XVIII (1996): 1-9.

Wynn, T., W. McGrew,
1989, "An Ape's View of the Oldowan", Man 24: 383-398.

No comments: