12 December 2008

Bibliography for Bio-cultural Evolution of the Man

This is the cited references in Bio-cultural Evolution of the Man.

Ardos, M.,
1996, Jeolojik Temel Bilgiler, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
Arsebük, G.,
1987, “İki Milyon Yıl Öncesinin Taş Aletleri”, Tarih ve Toplum 45: 37-41.
1995a, “ ‘İnsan’, ‘İnsanlık’ ve ‘Prehistorya’ (Öznel Bir Deneme)”, Halet Çambel İçin Prehistorya Yazıları, Graphis Yayınları, İstanbul: 11-26
1995b, İnsan ve Evrim, Ege Yayıncılık, İstanbul.
1999, "İnsanın Evrim Süreci ve En Eski Kültürleri", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2: 31-49.
Darwin, C.,
1995, İnsanın Türeyişi, Ö. Ünalan (Çev), Onur Yayınları, Ankara.
Dinçer, B.,
2001, “Trakya’da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak”, Bilim ve Ütopya 81: 72-77. [Yazıyı görmek için tıklayın]
James, S. R.,
1989, “Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene”, Current Anthropology 30/1: 1-26.
Leakey, R., R. Lewin,
1998, Göl İnsanları, F.Baytok (Çev.), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
Lewin, R.,
1999, Modern İnsanın Kökeni, N. Özüaydın (Çev.), TÜBİTAK, İstanbul.
McClain, T.,
2000, “Unearthing Past Lives”, Washington University in Saint Louis Winter 2000: 20-24.
Mithen, S.,
1999, Aklın Tarihöncesi, İ. Kutluk (Çev.), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
Özbek, M.,
2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi, İstanbul.
Schick, K. D., N. Toth,
1994, Making Silent Stones Speak, Simon and Schuster, New York.
Stiles, D.,
1979, “Paleolithic Culture and Culture Change: Experiment in Theory and Method”, Current Anthropology 20/1: 1-21.

No comments: